Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan in de school. De raad spreekt met de directie en het bestuur over alle voor de school relevante thema’s. De raad adviseert de directie en heeft over een aantal onderwerpen ook een instemmingsbevoegdheid. Welke onderwerpen dat zijn, ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie daarover is te vinden via de https://infowms.nl/
 
De MR bestaat uit 8 leden. De leden van de MR  hebben zitting voor telkens een periode van drie jaar en worden gekozen uit twee geledingen, ouders en personeel. De raad komt circa acht keer per jaar bijeen. De notulen van de vergaderingen worden op de website gepubliceerd.

Agendapunten kunt u aanleveren bij het secretariaat via mr@ikcdeplaetse.net. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar. Mocht u graag een keer een vergadering bijwonen, neem dan vooraf contact op met het secretariaat.

Voor het schooljaar 2021-2022 is de Medezeggenschapsraad als volgt samengesteld: 

Oudergeleding:
Mevrouw M. Jansma (secretaris)
De heer C. Holt
Mevrouw A. Daamen
Mevrouw A. Koeken

Personeelsgeleding:
Mevrouw S. Veraa (voorzitter)
Mevrouw T. Vermeulen (vice-voorzitter)
Mevrouw S. van Gastel
Mevrouw J van Meer

De Medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2022-2023:

Oudergeleding:
Anke Daamen (secretaris)
Casper Holt
Michiel Kox
Tessy Daamen

Personeelsgeleding:
Sharon Veraa (voorzitter)
Tanja Vermeulen (vice-voorzitter)
Simone van Gastel
Jolanda van Meer

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020- 2021 

Vergaderdata 2021-2022:
Maandag 4 oktober 20.00u (Met bestuur)
Dinsdag 7 december 19.30u
Woensdag 12 januari 19.30u
Maandag 21 februari 19.30u
Dinsdag 19 april 19.30u
Woensdag 25 mei 19.30u
Maandag 13 juni 20.00u
Donderdag 23 juni 20.00u (Met bestuur)