Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan in de school. De raad spreekt met de directie en het bestuur over alle voor de school relevante thema’s. De raad adviseert de directie en heeft over een aantal onderwerpen ook een instemmingsbevoegdheid. Welke onderwerpen dat zijn, ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie daarover is te vinden via de https://infowms.nl/
 
De MR bestaat uit 8 leden. De leden van de MR  hebben zitting voor telkens een periode van drie jaar en worden gekozen uit twee geledingen, ouders en personeel. De raad komt circa acht keer per jaar bijeen. De notulen van de vergaderingen worden op de website gepubliceerd.

Agendapunten kunt u aanleveren bij het secretariaat via mr@ikcdeplaetse.net. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar. Mocht u graag een keer een vergadering bijwonen, neem dan vooraf contact op met het secretariaat.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de Medezeggenschapsraad als volgt samengesteld: 

Oudergeleding:
Mevrouw M. Jansma (secretaris)
De heer C. Holt
Mevrouw A. Daamen
Mevrouw A. Koeken

Personeelsgeleding:
Mevrouw S. Veraa (voorzitter)
Mevrouw T. Vermeulen (vice-voorzitter)
Mevrouw A. van den Bemd
Mevrouw S. van Gastel

Mevrouw J van Meer zal vanaf schooljaar 2021-2022 mevrouw A. van den Bemd vervangen binnen de personeelsgeleding.