Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan in de school. De raad spreekt met de directie en het bestuur over alle voor de school relevante thema’s. De raad adviseert de directie en heeft over een aantal onderwerpen ook een instemmingsbevoegdheid. Welke onderwerpen dat zijn, ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie daarover is te vinden via de https://infowms.nl/
 
De MR bestaat uit 6 leden. De leden van de MR  hebben zitting voor telkens een periode van vier jaar en worden gekozen uit twee geledingen, ouders en personeel. De raad komt circa zes keer per jaar bijeen. 

Agendapunten kunt u aanleveren bij het secretariaat via mr.sintbavo@spoz.nl. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar. Mocht u graag een keer een vergadering bijwonen, neem dan vooraf contact op met het secretariaat.

Voor het schooljaar 2023-2024 is de Medezeggenschapsraad als volgt samengesteld: 

Oudergeleding:
Anke Daamen (secretaris)
Michiel Kox
Tessy Daamen

Personeelsgeleding:
Sharon Veraa (voorzitter)
Simone van Gastel
Jolanda van Meer

MR vergaderdata 2023-2024
Maandag 9 oktober 19.30u Cursus
Dinsdag 28 november 19.30u
Woensdag 31 januari 19.30u
Dinsdag 9 april 19.30u
27 mei 19.30u
19 juni 19.30u