Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan in de school. De raad spreekt met de directie en het bestuur over alle voor de school relevante thema’s. De raad adviseert de directie en heeft over een aantal onderwerpen ook een instemmingsbevoegdheid. Welke onderwerpen dat zijn, ligt vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie daarover is te vinden via de https://infowms.nl/
 
De MR bestaat uit 8 leden. De leden van de MR  hebben zitting voor telkens een periode van drie jaar en worden gekozen uit twee geledingen, ouders en personeel. De raad komt circa acht keer per jaar bijeen. De notulen van de vergaderingen worden op de website gepubliceerd.

Agendapunten kunt u aanleveren bij het secretariaat via mr@ikcdeplaetse.net. De vergaderingen vinden 's avonds plaats en zijn openbaar. Mocht u graag een keer een vergadering bijwonen, neem dan vooraf contact op met het secretariaat.

Voor het schooljaar 2022-2023 is de Medezeggenschapsraad als volgt samengesteld: 

Oudergeleding:
Anke Daamen (secretaris)
Casper Holt
Michiel Kox
Tessy Daamen

Personeelsgeleding:
Sharon Veraa (voorzitter)
Tanja Vermeulen (vice-voorzitter)
Simone van Gastel
Jolanda van Meer

‚ÄčJaarverslag 2022-2023

Vergaderdata 2022-2023:
Maandag 12 september 19.00u Cursus
Maandag 3 oktober 20.00 (Met bestuur) Agenda
Woensdag 7 december 19.30u Notulen
Dinsdag 17 januari 19.30u (is komen te vervallen)
Maandag 13 maart 19.30u Notulen
Woensdag 19 april 19.30u Notulen
Dinsdag 30 mei 19.30u 
Maandag 12 juni 20.00u (Met bestuur)
Donderdag 22 juni 20.00u